Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 29. septembra, 2017. godine, u 13:00 časova, u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo.

Predloženi dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima
  2. Informisanje o statusu projekata: ″Strateška komunikacija- faza II″ i ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH″
  3. Diskusija i dogovor o sadržaju projekta ″Približavanje uprave građanima- set aktivnosti″
  4. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesečje
  5. Razno.