Ured koordinatora za reformu javne uprave proveo je internu analizu najčešćih formalnih razloga u ponudama koje ponuđači dostavljaju u postupcima nabavki za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave, a zbog kojih se iste odbacuju kao neprihvatljive.

U cilju smanjenja mogućnosti za pojavu formalnih nedostataka u ponudama, Ured koordinatora je odlučio da obavijesti ponuđače o najčešćim formalnim razlozima neprihvatljivosti ponuda u dosadašnjim postupcima javnih nabavki za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave.

Najčešći formalni razlozi su sljedeći:

  • Nedostavljanje Opštih uslova ugovora za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave;
  • Dostavljanje nepotpisanih Opštih uslova ugovora za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave;
  • Dostavljanje ponude koja nije uvezana na način kako je to propisano tenderskom dokumentacijom;
  • Dostavljanje bezuslovne bankarske garancije suprotno uslovima iz tenderske dokumentacije (npr. dostavi se bankarska garancija oštećena bušenjem);
  • Dostavljanje pogrešnog obrasca za cijenu ponude (npr. ponuđač koji učestvuje u većem broju postupaka nabavki za različite projekte koje provodi Ured, dostavi obrazac za cijenu ponude koji je već dostavio u prethodnom postupku nabavke);
  • Dostavljanje drugih dokumenata koji nisu traženi tenderskom dokumentacijom umjesto diplome za ključne eksperte;
  • Nedostavljanje svih dokumenata traženih tenderskom dokumentacijom u originalu ponude, dok se u kopiji ponude dostave svi traženi dokumenti i obratno.

Napomena: Budući da se u većem broju postupaka dešavalo da ponuđači ne dostave Opšte uslove ugovora za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave ili iste dostave nepotpisane, ugovorni organ (uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave) odlučio je da u budućim postupcima nabavki ne traži da se Opšti uslovi  ugovora dostavljaju u ponudi. Naime, Ured će i dalje Opšte uslove ugovora objavljivati zajedno sa tenderskom dokumentacijom na Portalu javnih nabavki, a kako bi se ponuđač upoznao sa sadržajem istih, ali ponuđač neće biti u obavezi da iste fizički dostavi u sklopu ponude, nego će biti dužan da u Obrascu za cijenu ponude i Obrascu za ponudu potvrdi da je upoznat i u potpunosti prihvata Opšte uslove ugovora, te će navedeno potvrditi svojim potpisom i pečatom na ovim obrascima. Ugovorni organ će i dalje od ponuđača tražiti da u sklopu ponude dostavi potpisan i opečaćen nacrt ugovora.