Канцеларија координатора за реформу јавне управе провела је интерну анализу најчешћих формалних разлога у понудама које понуђачи достављају у поступцима набавки за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе, а због којих се исте одбацују као неприхватљиве.

У циљу смањења могућности за појаву формалних недостатака у понудама, Канцеларија координатора је одлучила да обавијести понуђаче о најчешћим формалним разлозима неприхватљивости понуда у досадашњим поступцима јавних набавки за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе.

Најчешћи формални разлози су сљедећи:

Недостављање Општих услова уговора за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе;
Достављање непотписаних Општих услова уговора за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе;
Достављање понуде која није увезана на начин како је то прописано тендерском документацијом;
Достављање безусловне банкарске гаранције супротно условима из тендерске документације (нпр. достави се банкарска гаранција оштећена бушењем);
Достављање погрешног обрасца за цијену понуде (нпр. понуђач који учествује у већем броју поступака набавки за различите пројекте које проводи Уред, достави образац за цијену понуде који је већ доставио у претходном поступку набавке);
Достављање других докумената који нису тражени тендерском документацијом умјесто дипломе за кључне експерте;
Недостављање свих докумената тражених тендерском документацијом у оригиналу понуде, док се у копији понуде доставе сви тражени документи и обратно.

Напомена: Будући да се у већем броју поступака дешавало да понуђачи не доставе Опште услове уговора за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе или исте доставе непотписане, уговорни орган (уз претходну сагласност Управног одбора Фонда за реформу јавне управе) одлучио је да у будућим поступцима набавки не тражи да се Општи услови  уговора достављају у понуди. Наиме, Канцеларија ће и даље Опште услове уговора објављивати заједно са тендерском документацијом на Порталу јавних набавки, а како би се понуђач упознао са садржајем истих, али понуђач неће бити у обавези да исте физички достави у склопу понуде, него ће бити дужан да у Обрасцу за цијену понуде и Обрасцу за понуду потврди да је упознат и у потпуности прихвата Опште услове уговора, те ће наведено потврдити својим потписом и печатом на овим обрасцима. Уговорни орган ће и даље од понуђача тражити да у склопу понуде достави потписан и опечаћен нацрт уговора.