Članovi  Upravnog odbora  Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost na projektni zadatak i tendersku dokumentaciju za implementaciju novog projekta u oblasti Institucionalne komunikacija – „Funkcionalni pregled kapaciteta IK u strukturama državne službe u BiH“.

Svrha projekta ogleda se se u provođenju istraživanja javnog mnijenja o praksama strateške komunikacije institucija na nivou Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, sa posebnim akcentom na rezultate i efekte provođenja dosadašnjeg strateškog okvira – Strategije/Planovi komunikacija VM BiH, entitetskih i Vlade BD BiH, a kako bi se stekla opšta slika o stanju provođenja i efekata provođenja strateškog okvira za komunikacije.

Svrha projekta je i praćenje rada službenika koji se bave komunikacijama, njihovo usavršavanje, održavanje kapaciteta institucionalne komunikacije u institucijama, redovno izvještavanje javnosti u skladu sa zakonom, razvoj saradnje institucija i poboljšanje komunikacije sa civilnim društvom.

Direktni korisnici projekta su centralne jedinice za informisanje/odnose s javnošću – Služba za informisanje Vijeća ministara BiH, Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, Biro za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske i Sektor za informisanje Vlade Brčko distrikta BiH.

Članovi Upravnog odbora koji su prisustvovali sjednici usvojili su i Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave. U izvještaju je navedeno da su u zadnja tri mjeseca ove godine Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH uplatile u Fond ukupno 320.000 KM, te da je iz Fonda za implementaciju projekata isplaćeno oko 1.325.000 KM.