Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 03.03.2017. godine u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“.

Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i funkcionalno učinkovite i uspješne javne uprave.

U cilju preduzimanja daljnih aktivnosti u procesu unapređenja sistema upravljanja ljudskim potencijalima u FBiH, ADS FBiH je pripremila i Prijedlog smjernica za unapređenje reforme javne uprave, prijedlog zaključaka i Akcioni plan 2017.-2019. godine.

Smjernicama je, između ostaloga, predviđeno smanjenje fragmentiranosti i preklapanja nadležnosti između kantona i Federacije BiH kroz model sporazumijevanja za funkcionalnu uspostavu izvršavanja nadležnosti i odgovornosti u oblasti javne uprave.

Federalno ministarstvo pravde će, u suradnji s resornim ministarstvima, analizirati organizaciju i funkcioniranje organa uprave, upravnih organizacija i pravnih osoba s javnim ovlaštenjima. Sukladno rezultatima te analize bit će izrađen model reorganizacije organa uprave i provedena međusobna spajanja poslovnih procesa, po stvarnoj srodnosti, a neovisno od faktičke pripadnosti pojedinom resoru. To znači da će optimalno biti raspodijeljene nadležnosti, funkcija, poslovi i procesi između svih federalnih organa u sistemu javne uprave.

Istodobno, na temelju provedene analize bit će ponuđen model reorganizacije pravnih osoba s javnim ovlaštenjima i njihovo jedinstveno zakonsko uređenje kroz uključivanje u jedinstven sistem javne uprave (jedinstveni kriteriji za osnivanje, unutrašnju organizaciju, način poslovanja i nadzor subjekata sa javnim ovlaštenjima u Federaciji BiH).

Nadalje, Smjernicama je predviđeno uređenje sistema plaća i naknada u javnoj upravi (u državnoj upravi i nedržavnoj upravi, odnosno pravnim osobama s javnim ovlaštenjima i vanbudžetskim fondovima).

Smjernicama je predloženo jačanje kapaciteta Zavoda za javnu upravu koji će vršiti analizu, praćenje i provedbu reforme javne uprave, te davati inicijative za učinkovitost procesa ove reforme i u suradnji s Koordinatorom za reformu javne uprave redovito izvještavati Vladu Federacije BiH. Predviđeno je jačanje kapaciteta Agencije za državnu službu i reguliranje njene nadležnosti kao osnovne instititucije u upravljanju ljudskim potencijalima.

Smjernice također nalažu uspostavu jedinstvene metodologije prikupljanja sadržaja i klasifikacije podataka o organima uprave i subjektima s javnim ovlaštenjima Federacije BiH, osiguranje jedinstvenih kriterija i procedura za prijem u organe javne uprave, te vertikalnu i horizontalnu mobilnost zaposlenih. Nalažu i uspostavu učinkovitog sistema mjerenja učinka javnih službenika i, shodno tome, uspostavu sistema karijernog razvoja i nagrađivanja za postignute rezultate rada i uspostavu jedinstvenog registra javnih službenika u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH će, nakon usvajanja Smjernica, omogućiti kantonima da, na principima sporazumijevanja, sudjeluju u procesu reforme javne uprave.

Nakon realizacije ovih smjernica trebala bi uslijediti izrada Zakona o javnim službenicima u Federaciji BiH, Zakona o sistemu javne uprave u FBiH, Uredbe o smjernicama za vođenje kadrovske politike u FBiH i drugih propisa.Nositelji aktivnosti za realizaciju ovih zadataka su Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu Federacije BiH i Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pri izradi ovih propisa nositelji aktivnosti će se rukovoditi SIGMA principima javne uprave, a uspostavit će i aktivnu suradnju sa nevladinim sektorom, posebno onima koji se bave reformom javne uprave.

O realizaciji ovih zaključaka kao i svih tačaka iz Smjernica za unapređenje reforme javne uprave zadužene institucije će najmanje jednom mjesečno izvještavati Vladu Federacije BiH.