Влада Федерације Босне и Херцеговине је, на сједници одржаној 03.03.2017. године у Сарајеву, усвојила Информацију Агенције за државну службу Федерације БиХ (АДС ФБиХ) „Систем државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине – Изазови и перспективе“.

Информација даје јасну слику о стању у државној служби и јавној управи и нуди реална рјешење за успостављање кадровски и функционално ефикасне и успјешне јавне управе.

У циљу предузимања даљних активности у процесу унапређења система управљања људским потенцијалима у ФБиХ, АДС ФБиХ је припремила и Приједлог смјерница за унапређење реформе јавне управе, приједлог закључака и Акциони план 2017.-2019. године.

Смјерницама је, између осталога, предвиђено смањење фрагментираности и преклапања надлежности између кантона и Федерације БиХ кроз модел споразумијевања за функционалну успоставу извршавања надлежности и одговорности у области јавне управе.

Федерално министарство правде ће, у сарадњи с ресорним министарствима, анализирати организацију и функционирање органа управе, управних организација и правних особа с јавним овлаштењима. У складу са резултатима те анализе бит ће израђен модел реорганизације органа управе и проведена међусобна спајања пословних процеса, по стварној сродности, а неовисно од фактичке припадности поједином ресору. То значи да ће оптимално бити расподијељене надлежности, функција, послови и процеси између свих федералних органа у систему јавне управе.

Истодобно, на темељу проведене анализе бит ће понуђен модел реорганизације правних особа с јавним овлаштењима и њихово јединствено законско уређење кроз укључивање у јединствен систем јавне управе (јединствени критерији за оснивање, унутрашњу организацију, начин пословања и надзор субјеката са јавним овлаштењима у Федерацији БиХ).

Надаље, Смјерницама је предвиђено уређење система плата и накнада у јавној управи (у државној управи и недржавној управи, односно правним особама с јавним овлаштењима и ванбуџетским фондовима).

Смјерницама је предложено јачање капацитета Завода за јавну управу који ће вршити анализу, праћење и проведбу реформе јавне управе, те давати иницијативе за учинковитост процеса ове реформе и у сурадњи с координатором за реформу јавне управе редовито извјештавати Владу Федерације БиХ. Предвиђено је јачање капацитета Агенције за државну службу и регулирање њене надлежности као основне инстититуције у управљању људским потенцијалима.

Смјернице такођер налажу успоставу јединствене методологије прикупљања садржаја и класификације података о органима управе и субјектима с јавним овлаштењима Федерације БиХ, осигурање јединствених критерија и процедура за пријем у органе јавне управе, те вертикалну и хоризонталну мобилност запослених. Налажу и успоставу учинковитог система мјерења учинка јавних службеника и, сходно томе, успоставу система каријерног развоја и награђивања за постигнуте резултате рада и успоставу јединственог регистра јавних службеника у Федерацији БиХ.

Влада Федерације БиХ ће, након усвајања Смјерница, омогућити кантонима да, на принципима споразумијевања, судјелују у процесу реформе јавне управе.

Након реализације ових смјерница требала би услиједити израда Закона о јавним службеницима у Федерацији БиХ, Закона о систему јавне управе у ФБиХ, Уредбе о смјерницама за вођење кадровске политике у ФБиХ и других прописа.Носитељи активности за реализацију ових задатака су Федерално министарство правде, Агенција за државну службу Федерације БиХ и координатор за реформу јавне управе у Федерацији Босне и Херцеговине.

При изради ових прописа носитељи активности ће се руководити СИГМА принципима јавне управе, а успоставит ће и активну сурадњу са невладиним сектором, посебно онима који се баве реформом јавне управе.

О реализацији ових закључака као и свих тачака из Смјерница за унапређење реформе јавне управе задужене институције ће најмање једном мјесечно извјештавати Владу Федерације БиХ.