Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Obrad Kovač, ovlašteni predstavnik grupe ponuđača „Ibusiness d.o.o. Istočno Sarajevo i Net-pro d.o.o. Brčko“ potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“.

Proces analize potreba i evaluacije efekata obuke, zasnovan na modernim politikama upravljanja ljudskim potencijalima i najboljim praksama iz javnog sektora, treba da doprinese usaglašavanju individualnih ciljeva zaposlenika i ciljeva institucija, što je ključna pretpostavka uspješnog funkcionisanja svake organizacije u savremenom poslovnom okruženju.

„Namjera projekta je da se povećaju efekti obuke, na način da će se sistemskim pristupom analizi potrebnih znanja, vještina i sposobnosti usaglasiti potrebe institucije i očekivanja i želje pojedinaca,te doprinijeti većoj motivaciji i predanosti poslu“, istakao je Ćuzulan.

Prema njegovim riječima, izgradnja sistema analize potreba za obukom i razvojem državnih službenika i sistema za evaluaciju efekata obuke predstavlja izuzetno važnu komponentu u sklopu ukupnog reformskog cilja uvođenja modernog koncepta upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti u BiH.

„Pored poboljšane efikasnosti rada javne uprave, očekujemo da će se implementacijom projekta, postići i višestruka korist u transparentnijem trošenju sredstava, razvoju karijere, unapređenju upravljanja znanjem državnih službenika“, rekao je koordinator za reformu javne uprave.

„Velika čast i obaveza je raditi na unapređenju javne uprave u Bosni i Hercegovini, koja zapošljava veliki broj ljudi, a samim tim njihova efikasnost mora biti prioritet kako bi se kontinuirano unapređivao ambijent koji oni kreiraju“, izjavio je Kovač.

Projekat je zajednički za sva četiri upravna nivoa (BiH, RS, FBiH i BDBiH). Direktni korisnici projekta su Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu FBiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH. Osim navedenih institucija, korisnici projekta su i rukovodeći državni službenici, državni službenici koji obavljaju poslove vezane za upravljanje ljudskim potencijalima, potencijalni treneri.

Vrijednost projekta je 352.023,75 KM sa PDV-om i bit će finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Implementacija projekta doprinosi ispunjenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.