Poštovane čitateljke i čitatelji,

Tokom proteklih šest godina Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini je podržavao implementaciju reforme javne uprave u BiH a od početka 2014. godine sa eksplicitnim ciljem unapređenja sprovođenja RJU mjera u devet odabranih korisničkih institucija. Program, koji je zvanično započeo sa radom krajem 2010. godine, zasniva se na sporazumima između SR Njemačke i Bosne i Hercegovine te ga po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj sprovodi GIZ u saradnji sa Kancelarijom koordinatora za reformu javne uprave kao glavnim implementacionim organom u ime Savjeta ministara BiH te u saradnji sa drugim javnim institucijama.

Program djeluje u pet tematskih oblasti – Javne nabavke i elektronska uprava, Komunikacije i upravljanje znanjem, Planiranje i koordinacija u RJU, Upravljanje ljudskim resursima i Upravljanje kvalitetom. Svaka od ovih oblasti našeg rada se zasniva na principima i ciljevima Strategije RJU i Revidiranog akcionog plana 1 te je stoga naša strategija bila da se poveća stopa implementacije specifičnih mjera definisanih u reformskim oblastima RJU ali isto tako da se inovira i obogati RJU inicijativama koje su kreirale dodatu vrijednost.

U ovom periodu je u toku proces razvoja novog strateškog okvira za RJU a Program, zajedno sa drugim donatorima i partnerima, aktivno pruža podršku u tome. U okviru ovog procesa podržavamo PARCO i druge direktno uključene aktere pružajući tehničku ekspertizu za pitanja budžetiranja, monitoringa i evaluacije, javnih konsultacija i komuniciranja novog strateškog okvira za RJU.

U posljednjem periodu u svakoj od prethodno pomenutih tematskih oblasti Programa ostvarili smo rezultate koji su doprinijeli implementaciju RJU ne samo u našim korisničkim institucijama nego i u drugim institucija. Uložili smo napore u diseminaciju rezultata i naučenih lekcija kroz međuinstitucionalne radne grupe prema drugim institucijama i to kroz različite radionice, konferencije i obuke. Dva takva primjera su održana u toku oktobra i novembra ove godine kada su u okviru Programa organizovane dvije konferencije – konferencija o komunikacijama u javnoj upravi i regionalna konferencija o koristima upravljanja kvalitetom. O ovim konferencijama možete da detaljnije saznate u ovom izdanju RJU newslettera.

Također smo ponosni na naše rezultate koje smo ostvarili u jačanju PARCO-a kao organizacije: tokom tekuće faze implementacije (od januara 2014. do kraja ove godine) pružili smo PARCO-u podršku u unapređenju kapaciteta za monitoring i evaluaciju, donatorsku koordinaciju, upravljanje ljudskim resursima i javne nabavke. PARCO danas također djeluje i kao resursni centar za Zajednički okvir procjene (CAF) za druge organizacije koje uvode CAF, koji predstavlja zajednički evropski instrument za upravljanje kvalitetom za javnu upravu. PARCO je, nadalje, po nedavno sprovedenom istraživanju Centra za društvena istraživanja Analitika, najbolje rangirani organ javne uprave po pitanju proaktivne transparentnosti na nivou BiH. Uz podršku Programa PARCO je uspostvaio i nove načine komunikacije poput upravo ovog newslettera, novo dizajnirane internetske stranice i društvenih medija (Facebook, Twitter, YouTube).

Imajući ovo na umu, radujemo se nastavku naše uspješne saradnje u narednoj fazi sprovođenja Programa (do sredine 2019. godine) kada se nadamo da ćemo također obezbijediti upscaling mnogih postojećih proizvoda, primjera dobre prakse i rezultata te i dalje podržavati implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Želim vam ugodno i informativno štivo!

 

Reinhard Lüke

GIZ rukovodilac programa, Jačanje javnih institucija u BiH

www.spi.ba; www.facebook.com/SPIBiH; www.twitter.com/SPIBiH