OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1438-1-2-20-3-12/16

 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
IDB/JIB 4200334950020
Kontakt osoba Mirnesa Mašić
Adresa Vrazova 9
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-760
Faks (033) 565-761
Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba
Internet adresa www.parco.gov.ba
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Državni nivo
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata
obuke“
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta
„Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85312320-8 Usluge savjetovanja
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata
obuke“
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
315875,00
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Kao u TD
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u TD
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u TD
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u TD
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Da
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
24.10.2016.
IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
Ne
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 2.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Vrazova br. 9, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije putem portala javnih nabavki najkasnije do
24.10.2016. godine.