Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u četvrtak u Sarajevu prihvatili su prijedlog odluke o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“.

Svrha projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ je izgradnja i uspostavljanje infrastrukture potrebne za efikasnu i racionalnu implementaciju usluga uprave, kroz jedinstvene tačke kontakta i elektronski.

Za svaki upravni nivo: BiH, FBiH, RS i BDBiH bit će implementiran po jedan pilot projekat izrade transankcijske online usluge, kako bi se pokazala upotrebljivost uspostavljene infrastrukture.

Kroz projekat predviđena je implementacija po jedne pilot elektronske usluge za svaki upravni nivo uz izvršenu prilagodbu „back-end“ servisa i sistema i osigurana dostupnost pilot usluge preko jedinstvene tačke kontakta odgovarajućeg upravnog nivoa. Za BiH nivo predviđeno je dostizanje najvećeg mogućeg nivoa zrelosti elektronskih usluga iz nadležnosti Instituta za mjeriteljstvo s ciljem omogućavanja građanima i pravnim licima da podnose online zahtjeve za ostvarivanje usluga, da dodaju elektronske priloge, da izvrše elektronsko plaćanje, da dobiju termin za realizaciju usluge, da dobiju informaciju o statusu predmeta, i da dobiju tražene certifikate, rješenja i sl. elektronski. Za nivo FbiH predviđeno je dostizanje najvećeg mogućeg nivoa zrelosti elektronskih usluga korištenja podataka i vršenja usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Za nivo RS radi se o elektronskoj usluzi dobivanja digitalizovanog zemljišnoknjižnog uloška, a za Brčko distrikta BiH dostizanje najvećeg mogućeg nivoa zrelosti elektronske usluge zapošljavanja u javnoj upravi BD BiH tj. usluga za građane koji žele da se prijave na konkurs za popunjavanje radnog mjesta u javnoj upravi BD BiH.

I implementacija ovog projekta je usmjerena prema ispunjavanju ukupnih reformskih ciljeva, definisanih kroz Strategiju reforme javne uprave.