Obavještenje o nabavci 1438-1-2-28-3-11 / 15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Ime Ured koordinatora za reformu javne uprave

IDB / JIB 4200334950020

Kontakt osoba Sandra Janjić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (KS)

Općina / Grad Centar Sarajevo (Sarajevo)

Telefon (033) 565-760

Fax (033) 565-761

E-mail parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda / zahtjeva za učešće

Kao pod I.1

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucije vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavke u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka konsultantskih usluga "Obuka službenika za informisanje / Odnosi s javnošću-faza II"

II 4.b. Kratak opis ugovora

Javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za informisanje / odnosa s javnošću- faza II"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni rječnik 85312320-8 Usluge savjetovanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnim nabavkama

II 5.a Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o ugovor pokriven Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Obuka službenika za informisanje / odnosa s javnošću- faza II"

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

II 7. Mjesto isporuke robe ili pružanja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 mjeseci od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li garancije podnosilac zahtjeva za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomski i finansijski kapacitet

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno na određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriteriji za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/ dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbjediti / dostaviti zahtjev do

1.1.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono  obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda / zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.01.2016. 13:00:00

Adresa i mjesto Vrazova br.9 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Pojašnjenja tenderske dokumentacije mogu se tražiti do 01.01.2016.godine 12:00

ANEKS A

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sandra Janjić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina / Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-786

Fax (033) 565-761

E-mail

Internet adresa www.parco.gov.ba