Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Transparentnost rada institucija BiH“.

Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, uz primjenu relevantnih Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI, Principa revizije učinka, Vodiča za reviziju učinka i Vodiča za osiguranje kvaliteta revizije učinka u VRI u BiH.

Cilj revizije bio je da se utvrdi da li institucije BiH osiguravaju transparentnost u svom radu, da li je pravo na pristup informacijama zadovoljavajuće, da li institucije BiH blagovremeno osiguravaju komunikaciju između javne administracije i korisnika – građana, medija, drugih fizičkih i pravnih lica, te da li se, kao neizostavnom dijelu otvorene i transparentne vlasti, teži ka proaktivnom informisanju o aktivnostima koje se tiču obavljanja javnih dužnosti.

Analiza je pokazala da institucije BiH ne osiguravaju potpunu transparentnost u svom radu, da efikasno ostvarivanje prava na pristup informacijama zahtijeva određene izmjene i dopune postojećih propisa, kako u pogledu usaglašavanja sa drugim zakonima tako i u pogledu stvaranja proaktivnog pristupa ostvarivanju prava na pristup informacijama. Također, ni obaveza postojanja i primjene podzakonskih akata o upravljanju informacijama kod institucija BiH nije na zadovoljavajućem nivou.  Nije rijetka pojava da institucije BiH ne ispunjavaju propisanu zakonsku obavezu u pogledu dostavljanja podataka, a različito tumačenje pojedinih zakonskih odredbi dovelo je do različitog postupanja institucija BiH u slučaju podnošenja žalbi na koju ima pravo svaki podnosilac zahtjeva.

Službene web stranice institucija BiH, ni sadržajno ni vizuelno, ne osiguravaju uspješnu komunikaciju sa korisnicima, te negativno utiču na stvaranje povjerenja u rad institucija BiH. Ne podstiče se aktivno učešće javnosti u procesu donošenja odluka, niti se čine značajniji napori na proaktivnom upoznavanju javnosti o informacijama koje se tiču obavljanja javnih dužnosti, što je neizostavan dio otvorene i transparentne vlasti.

Ured za reviziju institucija BiH je dao određene preporuke koje mogu pomoći u uređenju i unapređenju ove oblasti. Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH i institucijama BiH i mogu se realizovati u relativno kratkom roku, čime bi se stvorile pretpostavke da građani i ostale zainteresovane strane aktivno učestvuju u donošenju planova rada i praćenju njihove realizacije, kao i rezultata rada institucija BiH.

Izvještaj pogledajte ovdje.