OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 1438-1-2-15-3-3/15)

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured koordinatora za reformu javne uprave

IDB/JIB:4200334950020

Kontakt osoba: Tila Arnaut – Biogradlija

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta:

Institucija vlasti iz člana 4.stav (1) tačka a) ZJN

I.5.b. Nivo:

Adresa: La Benevolencija 8/I

Telefon: (033) 251-591 Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.9.2015. u 11:00

državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Izvršna vlast

I.6. Zajednička nabavka: Ne

I.7. Nabavka u ime drugog ugovornog organa?

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge, obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora:

Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Specijalistički program obuka za IT menadžere"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora:

Predmet nabavke je javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“.

II.4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Glavni predmet

Kod:80533000-9

Opis: Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom

II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II.5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II.6. Ukupna količina ili obim ugovora

Predmet nabavke je javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“
poslovnih subjekata“

II.6.a.Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

186375,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 mjeseci od datuma zaključenja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost:

Kao u TD

III 8. Rezervisani ugovor

Ne

III 9. Posebni ulovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora:

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.9.2015.

IV.3.c. Novčana naknada:

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 8.10.2015. Vrijeme: 13:00 h

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.10.2015; 13:10:00

Adresa i mjesto: Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Tila Arnaut -Biogradlija

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-786

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta:tila.arnaut@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba