Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog svog Ureda za odnose s javnošću, usvojila Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2015. do 2018. i Komunikacijski akcioni plan za 2015. godinu.

S tim u vezi, Vlada je zadužila sve federalne organe navedene u ova dva plana na provedbu zadataka za koje su označeni kao nosioci.

Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, zaključak je Vlade, dužne su da godišnje izvještaje o realizaciji zadataka iz planova dostavljaju Uredu za odnose s javnošću najdalje do 15. januara tekuće za proteklu godinu.

Plan  komunikacije  proizašao je  iz  opredjeljenja  Vlade  Federacije  BiH  za unaprjeđenjem transparentnosti u radu njenih organa, kao i političke i društvene odgovornosti u institucionalnom odlučivanju, uključujući i odgovorno upravljanje javnim dobrima.

Namjera je da u dvosmjernoj komunikaciji s građanima FBiH bude izgrađena podrška javnosti njenim aktivnostima, uključujući i podršku za realizaciju strateških projekata razvoja za koje se zalaže Vlada FBiH.