OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM

(BROJ 423-1-2-11-35/14) 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

I.1. Podaci o ugovornom organu  

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave    

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić  

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge"

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a) Pripremiti detaljan dizajn i koncept središnje tačke komunikacije, u skladu sa najboljim EU praksama, prilagođen stanju na svakom upravnom nivou – BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH, a koji će sadržavati traženi minimum višeupotrebljivih zajedničkih blokova e-usluga kako je dato u projektnom zadatku;

b) Pripremiti prijedlog pravne analize pružanja elektronskih usluga, sa preporukama, za sva četiri upravna nivoa, uključujući analizu postojećeg pravnog okvira i procedura, identifikaciju potrebnih pravnih, regulatornih i procesnih preduslova te izradu preporuka i nacrta ugovora za korištenje eServisa;

c) Implementirati sistem u skladu sa detaljnim konceptom i dizajnom poštujući politiku otvorenih sistema i normi, te načela dostupnosti i razumljivosti sadržaja i ostale industrijske standarde, i osigurati adekvatnu obuku za centralne jedinice za e-upravu svakog upravnog nivoa;

d) Implementirati po jednu pilot elektronsku uslugu za svaki upravni nivo uz izvršenu prilagodbu „back-end“ servisa i sistema na koje će se povezati servisi portala;

e) Pripremiti i objaviti detaljne specifikacija za korištenje zajedničkih servisa i objaviti ih preko centralnih portala odgovarajućeg upravnog nivoa;

f) Izraditi tehničke specifikacije za nabavku opreme za centralne jedinice za e-upravu na svakom upravnm nivou;

g) kao i za realizaciju ostalih aktivnosti koje su predviđene u projektnom zadatku.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:    1.200.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 07.11.2014.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 18.11.2014. Vrijeme: 12:00 h 

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 18.11.2014, vrijeme 13.00; sjedište ugovornog organa  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda/Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adresu mirnesa.hodzic@parco.gov.ba.Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće tj. do 07.11.2014. godine.