Tim tehničke pomoći “Podrška koordinaciji i implementaciji reforme javne uprave u BiH“ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave organizirao je 23. 09. 2014. godine u Banjoj Luci i 26.09.2014. u Sarajevu jednodnevne radionice „Reforma javne uprave: Put naprijed“.

Radionice su organizirane za članove i zamjenike članova nadzornih timova reformskih oblasti: Institucionalna komunikacija, Upravljanje ljudskim potencijalima i Upravni postupci i upravne usluge, Javne finansije, Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa i E-uprava.

Cilj radionica bio je predstavljanje  koncepta  buduće reforme i faze implementacije reforme javne uprave iz dokumenta „RJU: Put naprijed“, uključujući osnovni pregled aktivnosti koje će trebati provesti u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu, da bi se pripremila i provela reforma u narednom periodu.

U dokumentu „RJU: Put naprijed“ koji su pripremili eksperti tima tehničke pomoći u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave na sva četiri upravna nivoa obrazloženo je da bi buduće intervencije u reformi javne uprave trebale ići u pravcu ispunjavanja dva specifična cilja: prvog, koji se odnosi na unapređenje općih upravnih kapaciteta i drugog, koji je fokusiran na unapređenje kvaliteta pružanja usluga u konkretnim oblastima javnih politika.