Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Banja Luci usvojio je finalni izvještaj o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“ (proširenje informacijskog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno odgovorno budžetiranje) koji je završen u julu ove godine, a kojim je omogućeno ministarstvima finansija na sva četiri upravna nivoa da planiraju bužet u skladu sa rodno-odgovornim budžetiranjem (ROB).

Rodno-odgovorno bužetiranje je najaktuelniji trend u savremenoj metodologiji budžetiranja. BiH se obavezala na primjenu iste, a BMIS predstavlja odličan alat za uspješnu primjenu. BiH je primijenila prva ovaj trend u regionu, čak i prije nekih zemalja u EU.

Upravni odbor donio odluku o saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04.-30.06.2014. godine.

Članovi UO FRJU su usvojili i informaciju o stanju provedbe reforme javne uprave putem projekata finansiranih iz Fonda, informaciju o procjeni postupaka trajanja javne nabavke za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave  te odluke o davanju saglasnosti na tri tenderske dokumentacije i to za projekte iz oblasti E-uprave.