Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan i Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija (GIZ) potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o implementaciji druge faze Programa, čiji je cilj  da  institucije, korisnice programa, sve više ispunjavaju mjere Strategije reforme javne uprave u BiH.  

Ured koordinatora za RJU u ovom procesu ima dvojaku ulogu: partner je GIZ-u u provedbi Sporazuma te jedan od korisnika Programa sa još osam institucija, čiji su predstavnici također danas potpisali memorandume o razumijevanju.

"Program jačanja javnih institucija je konkretan doprinos u procesu provedbe reforme javne uprave jer ima za cilj da korisnici postignu standarde Strategije RJU koji se odnose na jačanje organizacionih i ljudskih kapaciteta i modernizacije rada kako bi ove institucije što efikasnije i učinkovitije na transparentan način izvršavale svoje obaveze prema korisnicima i ostvarile saradnju sa odgovarajućim institucijama na nivou entiteta i Distrikta Brčko. Ovo je i direktan doprinos jačanju odgovornosti ovih državnih institucija u realizaciji njihovih nadležnosti, a što je od iznimne važnosti u procesu pridruživanja BiH sa Evropskom unijom. Sporazum i Program podržalo je Vijeće ministara BiH i zadužilo Ured da osigura dosljednu provedbu ciljeva Strategije reforme javne uprave te ciljeva i aktivnosti koje su postavile odabrane institucije na jačanju kapaciteta“, izjavila je koordinatorica Borovac.

Program je aktivan kroz tri polja djelovanja s ciljem poboljšanja uslova za provedbu reforme javne uprave, unapređenje razmjene iskustava i zajedničkog učenja kroz međuinstitucionalne radne grupe. Program se u svom radu fokusira na sljedeće tematske oblasti: komunikacije i upravljanje znanjem, upravljanje ljudskim resursima, javne nabavke i elektronska uprava te upravljanje kvalitetom.

Koordinatorica Borovac istakla je da upravljanje cjelovitim kvalitetom predstavlja moderan pristup praćenju i unapređenju uspješnosti organizacija te se da uvođenjem prakse upravljanja kvalitetom u javnoj upravi ispunjava jedna od mjera Revidiranog akcionog plana 1 u skladu sa principima Strategije reforme javne uprave.

Osvrnuvši se na prvu fazu Programa koju je ocijenila uspješnom, Borovac je naglasila da je Ured „unapređivao kapacitete u segmentima strateškog planiranja, razvoja ljuskih resursa, upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave, monitoringa i evaluacije te komunikacija“.  Podsjetila je da  je GIZ podržao implementaciju projekta „Online informacijski sistem za prikupljanje, obradu i upravljanje podacima monitoringa i evaluacije reforme javne uprave u BiH”, a što direktno doprinosi poboljšanju sistema za prikupljanje podataka za potrebe monitoringa i evaluacije RAP1.

"Program jačanja javnih institucija, koji po nalogu njemačke vlade provodi GIZ u saradnji sa Uredom i drugim javnim institucijama u BiH, iz njemačke je perspektive od velikog značaja za dalji socio-ekonomski razvoj zemlje kao i za uspješan proces približavanja BiH Evropskoj uniji time što program pruža važne doprinose povećanju kapaciteta javne uprave“, izjavila je dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan.  Dodala je da se iz tog razloga Vlada SR Njemačke već u vladinim pregovorima iz 2012. godine izjasnila da će u drugoj fazi i to do kraja 2016. godine podržavati program sa 3 milion eura.  „Ukupna dosadašnja finansijska podrška kroz ovaj program tako iznosi 8,7 miliona eura a dalja podrška je moguća“, kazala je dr. Heuel-Rolf.

"Drago mi je da je naš njemački partner prepoznao značaj Centralne banke BiH za reformske procese, te jako cijenimo što GIZ ostaje posvećen pružanju podrške Centralnoj banci. Podsjetiću da dobra praksa centralnog bankarstva nije bitna samo za funkcionisanje Centralne banke, već i za dobro funkcionisanje ekonomije u cjelini. Stoga je važno nastaviti raditi na uvođenju EU standarda  specifičnih za centralno bankarstvo.  Siguran sam da će koristi imati i Bosna i Hercegovina  i njeni građani. Jaka i stabilna centralna banka doprinosi i boljoj pripremljenosti zemlje za evropske obaveze i pravila“, naglasio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Kemal Kozarić.

Pored Ureda koordinatora za RJU, korisnice programa su: Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Dio priloga objavljenog u Dnevniku FTV-a možete pogledati ovdje.