Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj u srijedu, razmotrilo je i usvojilo informacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave o tri projekta, s predloženim zaključcima iz oblasti E-uprave.

Riječ je o projektima: „Specijalistički program obuka za IT menadžere“, „Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini“ i „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave.

Svrha projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ je unaprijediti vještine i znanja rukovodećeg  IT osoblja kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucije. Projekat podrazumjeva organizaciju i provođenje specijalističkih IT obuka za državne službenike na nivou institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, i to: PMP, ITIL osnove i PRINCE2 osnove.  

Projekat „Izrada kataloga javnih registara u BiH“ predviđa niz aktivnosti s ciljem pripreme koncepta (organizacioni, pravni, tehnički) za implementaciju elektronskih usluga najvišeg nivoa sofisticiranosti uz osiguranje razmjene podataka iz registara, te uspostave sistema jedinstvene tačke kontakta sa katalozima javnih usluga i registara na svim nivoima vlasti i njegovo praktično korištenje kroz četiri odabrane pilot elektronske usluge na svakom upravnom nivou po jedna (BiH, FBiH, RS i BD BiH).

Kao krajnji rezultat, građani i poslovni subjekti će imati koristi od projekta, jer će moći elektronskim putem da naruče i dobiju određene potvrde koje su danas predmet manuelnog izdavanja te će na jednom centralizovanom mjestu imati uvid u sve usluge koje nude svi organi uprave. Takođe, koristi od projekta će imati i sve institucije uključene u implementaciju odabranih pilot usluga na svim relevantnim upravnim nivoima u BiH, jer će ispunjenje cilja projekta povećati saradnju i razmjenu podataka između njih, a procesi će se olakšati i time postati jednostavniji i transparentniji.

Kroz projekat „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“  bit će izgrađeni višeupotrebljivi  zajednički blokove e-usluga, pri centralnim jedinicama za e-upravu za svaki nivo vlasti i stavljeni na raspolaganje institucijama koje žele implementirati elektronske usluge. Na ovaj način, centralne jedinice za e-upravu će, svaka za svoj nivo, osigurati dostupnost svih novih usluga preko jedinstvenih tačaka kontakta, tj. sistema jedinstvene komunikacije i interakcije sa svim korisnicima usluga, koji koriste unificirane zajedničke blokove e-usluga poput autentikacije i identifikacije, elektronskih obrazaca, plaćanja usluga i sl.

Blagovremenom izgradnjom višeupotrebljivih zajedničkih servisa e-usluga postižu se velike uštede, jer je besmisleno da ove servise razvija svaka institucija posebno, odnosno da se razvijaju za svaki tip elektronske usluge posebno. S druge strane, implementacijom infrastrukture višeupotrebljivih zajedničkih servisa e-usluga, centralne jedinice za e-upravu će svaka za svoj nivo, osigurati dostupnost svih novih usluga preko jedinstvenih tačaka kontakta, te uz korištenje unificiranih sistema autentikacije i identifikacije, elektronskih obrazaca, plaćanja usluga, i sl.

Sva tri projekta ranije je podržao Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.