Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Ivan Dragošan, predstavnik firme SRC sistemske integracije Beograd potpisat će u petak 11. aprila 2014. godine u 11 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ugovor o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“.

Radi se o nadogradnji  BMIS sistema koji je zahvaljujući ranijem projektu iz reformske oblasti javne finansije uveden u ministarstva finansija na sva četiri upravna nivoa u BiH.  

Ovo je jedinstven pokušaj da se kroz budžete vlada, uvede princip rodne jednakosti.

Svrha projekta je efikasna podrška planiranju i upravljanju budžetom u segmentu rodno odgovornog budžetiranja kao sastavnog dijela procesa pripreme budžeta i vođenje modernog i transparentnog sistema upravljanja javnim finansijama primjenom informacionih tehnologija.

Uvođenje principa rodne jednakosti u pravni, institucionalni i politički okvir u BiH temelji se na obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstva u međunarodnim asocijacijama i principa zaštite temeljnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu BiH.

Projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave u BiH, a njegova implementacija doprinijet će realizaciji mjera i aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH koje se odnose na reformsku oblast javne finansije.