Sedmi sastanak međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održan je u utorak, 4. marta 2014. godine u Konjicu, a u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ. Članovi ove radne grupe su predstavnici institucija korisnica Programa, a sastanak je poslužio za redovnu razmjenu informacija o provedenim aktivnostima unutar pojedinačnih institucija, pripremu aktivnosti koje su planirane za naredni period i utvrđivanje radnog paketa ove radne grupe za naredne tri godine.

Prijedlog radnog paketa ciljeva za naredne tri godine je predstavljen, razrađen i usaglašen, a priprema i implementacija aktivnosti koje on sadrži slijedi u narednom periodu. Ciljevi i indikatori radnog paketa prvenstveno se odnose na unaprijeđenje saradnje sa civilnim društvom, poboljšanje transparentnosti, proaktivniju komunikaciju, slobodu pristupa informacijama, pozicioniranje komunikacija kao dijela strateškog planiranja institucija, upotrebu novih tehnologija u komunikaciji i poboljšanje upravljanja znanjem u svrhu boljeg planiranja, odlučivanja, komunikacije i drugih aktivnosti.  Aktivnosti radne grupe zasnovane su na Strategiji reforme javne uprave u BiH u oblasti Institucionalna komunikacija, čiji će se ciljevi i mjere ostvarivati zajedničkim radom i sinergijom institucija korisnika, ali i diseminacijom ostvarenih rezultata ka drugim institucijama uprave u BiH.

Sastanak je poslužio i za zajednički pregled komunikacijskih planova institucija i utvrđivanje preporuka za unaprijeđenje istih i najavu aktivnosti u sklopu dva projekta koji će biti implementirani u sklopu reformske oblasti Institucionalna komunikacija, a koji se odnose na obuku službenika za odnose s javnošću i razvoj metodologije monitoringa i evaluacije u komunikacijama.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za državnu službu BiH i Centralne banke BiH.