Uredbom o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave, koju je usvojila Vlada Republike Srpske, utrđuju se i uređuju kategorije i zvanja radnih mjesta, kao i uslovi za obavljanje poslova službenika u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je Srni da je ovo prvi put da se podzakonskim aktom uređuju kategorije, odnosno zvanja službenika u jedinicma lokalne samouprave, a što može biti i osnov za napredovanje u zavisnosti od mjerila karakterističnih za ta radna mjesta.

Ona je navela da se radna mjesta u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, prema ovoj uredbi, razvrstavaju u sedam kategorija da bi se iskazao njihov značaj i doprinos u ostvarivanju ciljeva rada organa jedinice lokalne samouprave.

Prvu kategoriju čine sekretar skupštine jedinice lokalne samouprave i načelnik odjeljenja ili službe, drugu šef odsjeka, treću stručni savjetnik, četvrtu interni revizor, inspektor i komunalni policajac, petu kategoriju čini samostalni stručni saradnik, šestu viši stručni saradnik, a sedmu stručni saradnik.

Mjerila za razvrstavanje radnih mjesta u kategorije su potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stepen odgovornosti i uticaj na donošenje odluka i stepen saradnje sa drugim organima i organizacijama i komunikacija sa strankama.

Uredbom o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave pojedine kategorije radnih mjesta se ravrstavaju po zvanjima.

To se odnosi na četvrtu, petu, šestu i sedmu kategoriju koje obuhvataju radno mjesto komunalni policajac, samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni saradnik za koje su utvrđena tri zvanja, u zavisnosti od radnog iskustva.

Tako se na primjer, radno mjesto komunalni policajac, razvrstava u zvanja komunalni policajac prvog, drugog i trećeg zvanja.

Obaveza donošenja Uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave propisana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.(Izvor: Novinska agencija Srna)