Уредбом о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе, коју је усвојила Влада Републике Српске, утрђују се и уређују категорије и звања радних мјеста, као и услови за обављање послова службеника у општинској, односно градској управи.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић рекла је Срни да је ово први пут да се подзаконским актом уређују категорије, односно звања службеника у јединицма локалне самоуправе, а што може бити и основ за напредовање у зависности од мјерила карактеристичних за та радна мјеста.

Она је навела да се радна мјеста у општинској, односно градској управи, према овој уредби, разврставају у седам категорија да би се исказао њихов значај и допринос у остваривању циљева рада органа јединице локалне самоуправе.

Прву категорију чине секретар скупштине јединице локалне самоуправе и начелник одјељења или службе, другу шеф одсјека, трећу стручни савјетник, четврту интерни ревизор, инспектор и комунални полицајац, пету категорију чини самостални стручни сарадник, шесту виши стручни сарадник, а седму стручни сарадник.

Мјерила за разврставање радних мјеста у категорије су потребно стручно знање, сложеност послова, самосталност у раду, степен одговорности и утицај на доношење одлука и степен сарадње са другим органима и организацијама и комуникација са странкама.

Уредбом о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе поједине категорије радних мјеста се раврставају по звањима.

То се односи на четврту, пету, шесту и седму категорију које обухватају радно мјесто комунални полицајац, самостални стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни сарадник за које су утврђена три звања, у зависности од радног искуства.

Тако се на примјер, радно мјесто комунални полицајац, разврстава у звања комунални полицајац првог, другог и трећег звања.

Обавеза доношења Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе прописана је Законом о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи. (Извор: Новинска агенција Срна)