Vijeće ministara BiH dalo je podršku projektu "Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka" iz oblasti reforme javne uprave u BiH. 

Kako je Agenciji Fena rečeno u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, vlade u BiH, pružajući podršku reformi javne uprave u BiH, davno su se opredijelile da će svoje aktivnosti usmjeriti na uklanjanje nepotrebnih administrativnih troškova koji opterećuju bh. građane, ali i poslovnu zajednicu. 

Najviše posla u oblasti bolje regulative (uklanjanje administrativnih barijera i procjena uticaja propisa) do sada je urađeno u entitetima. Međutim, posao na poboljšanju poslovnog ambijenta na svim nivoima u BiH još  nije završen.  

Projekt je, kako je navedeno, zajednički za sva četiri upravna nivoa u BiH. Organizacione strukture za bolju regulativu su u razvoju na sva četiri nivoa, a osim toga na različitim stepenima razvoja, stoga su projektne aktivnosti definirane na način da održavaju stvarne potrebe svakog upravnog nivoa (uspostavu ili nadogradnju postojećeg sitema bolje regulative).  

Projektom će se na nivou BiH i Brčko Distrikta (BD) BiH pružiti podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira dok će se na nivoima entiteta nastaviti jačanje i izgradnja postojećih kapaciteta radi dostizanja evropskih standarda na polju bolje regulative.  

– Radi se o veoma značajnom projektu kojim će, između ostalog, biti potrebno odrediti instituciju na nivou BiH i BDBiH koja će preuzeti poslove redukcije administrativnih prepreka i procjene uticaja propisa. Javna politika bolje regulative bit će učinkovitija ako postoje strukture za njenu provedbu. Ukoliko želimo dobro poslovno okruženje moramo trasirati put ka privlačenju zdravih i uspješnih investicija. Investitori treba da znaju jasna pravila i uslove poslovanja – kazala je Agenciji  Fena državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac. 

Također, dodala je, građani moraju biti oslobođeni bespotrebnog plaćanja pojedinih vrsta usluga, a uprava im treba omogućiti da brže i jednostavnije ostvaruju usluge koje im pruža. 

Ona je podsjetila da je bolja regulativa jedan od standarda Evropske unije.  

U početnoj fazi projekta korisnici će definirati koji će dio zakonodavstva biti predmet najmanje šest pilot-projekata. Ti projekti odnosit će se na procjenu uticaja propisa i redukciju administrativnih prepreka, a u njihovu provedbu bit će uključene i organizacije civilnog društva.  

Zajednički pristup ovom projektu sva četiri nivoa vlasti u BiH ostvarit će se putem projektne aktivnosti koje su prepoznate kao potreba svih upravnih nivoa, a koje se odnose na izgradnju i jačanje kapaciteta državnih službenika koji rade ili će raditi na poslovima procjene uticaja propisa i redukcije administrativnih prepreka.  

– Obuke službenika na polju bolje regulative su od velike važnosti da bi se u budućnosti smanjili troškovi koje po ekonomiju i budžete proizvode loši zakoni – kazala je Borovac.  

Također, jedna od komponenti projekta odnosi se na izgradnju IT infrastrukture na entitetskim nivoima (FBiH i RS), odnosno nadogradnju postojećih elektronskih registara upravnih procedura povezanih s redukcijom administrativnih prepreka.  

Glavni korisnici projekta su: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ured za zakonodavstvo BiH, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade RS-a, Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje RS-a, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, Sekretarijat Vlade Brčko Distrikta BiH, Zakonodavna kancelarija Vlade Brčko Distrikta BiH, Ured gradonačelnika-Upravna inspekcija Brčko Distrikta BiH.  

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija RS-a i Direkcija za finansije BD Bosne i Hercegovine bit će na indirektan način uključeni u projekt.  

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH uradio je ovaj projekt u saradnji sa članovima nadzornih timova za oblast Upravnog postupka i upravnih usluga i Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, a uz saglasnost Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave – rečeno je Feni u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH.