U prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH u srijedu (24.04.2013.godine) održana je sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima.

Članovi Nadzornog tima, pored informacija o stanju u ovoj reformskoj oblasti i tekućim projektima, raspravljali su o sadržaju dokumenta „Nacrt okvira politika za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“ (prvi dio). Ovom prilikom, ekspert iz SIGMA programa, Damir Ahmetović je prisutnima prezentirao prvih pet načela za razvoj uparavljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH, koja bi trebala biti osnova za stvaranje pojedinačnih politika iz ove oblasti na svakom upravnom nivou u BiH.

„Buduće politike razvoja ULJP- a ne mogu dati željeni rezultat ukoliko osnovna načela buduće prakse ne budu važila za sve zaposlene u institucijama javne uprave. S tim u vezi, prvi i osnovni korak jeste definisanje zajedničkog okvira budućih reformi  u ovoj oblasti“, istakao je Ahmetović.

Načela koja je prezentirao gdin. Ahmetović prate revidirani Akcioni plan 1. Ta načela su: opšti pristup ULJP, organizaciono uređenje, upravljanje informacijama, planiranje, te regrutiranje i odabir kadrova.

Članovi Nadzornog tima su uz nekoliko primjedbi i komentara podržali ovaj prvi dio dokumenta, a planirano je da se do kraja maja održi još jedna sjednica Nadzornog tima na kojoj bi bio prezentiran finalni dokument „Nacrt okvira politika za razvoj uparavljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“.

Izradom i usvajanjem politika razvoja ULJP-a, realizirao bi se cilj iz revidiranog Akcionog plana 1, ULJP 1.1 „Definirati politiku razvoja ULJP-a u strukturama javne uprave u BiH zasnovanu na usaglašenim principima“.