Sastanak koji Ured koordinatora za reformu javne uprave organizira sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine bit će održan u ponedjeljak,  22.04.2013. godine u 12 sati u prostorijama Ureda, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1. Dogovor oko ukupne liste projekata za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave i projekata koji će se finansirati iz neutrošenih sredstava Fonda (ažurirana ukupna lista projekata iz 2012. godine uključujući prioritete za 2012. i 2013. godinu).

2. Dogovor oko sadržaja projektnih aktivnosti projektnog prijedloga „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ iz reformske oblasti Upravni postupci i upravne usluge.

3. Dogovor oko načina i dinamike odobrenja projekata na nivou vlada.

4. Dogovor oko praćenja rada nadzornih timova i informisanje o promjenama u sastavu nadzornih timova po reformskim oblastima po nivoima vlasti.

5. Dogovor oko priključenja Ministarstva vanjskih poslova Danske u Fond za reformu javne uprave (nova 4 miliona eura u periodu 2014-2016) i s tim u vezi pokretanje aktivnosti na pripremi i usaglašavanju Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju.

6. Razmjena informacija o usvajanju materijala za pripremu Akcionog plana 2 Strategije reforme javne uprave.

7. Razno.