Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u petak 14.12.2012. godine u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, sa početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:  

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 29.06.2012god. Sarajevo);

2.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti  SPKIP u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013 godinu;

3.    Analizu stanja  u reformskoj oblasti SPKIP –  provedba mjera iz RAP1 i dostavljanje informacija   za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2012. godinu;

4.    Razno.