Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ danas je u Sarajevu organizirao inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno-privatno partnerstvo“.

Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan je na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, a kako bi se uspostavio funkcionalan sistem javno-privatnog parnerstva u BiH i kako bi bio usklađen sa evropskim zakonodavstvom i najboljim evropskim praksama.

„Svrha projekta jeste uspostava zakonodavstva u oblasti javno-privatnog partnerstva, te harmonizacija već postojećeg koje se odnosi na ovu oblast. Brčko distrikt BiH i Republika Srpska već imaju zakone o javno-privatnom partnerstvu. U Federaciji BiH nacr ovakvog zakona još uvijek je u fazi dorade, dok na nivou BiH nema zakonskog okvira“, kazala je Azra Branković, stručna savjetnica za oblast Javnih finansija u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH i naglasila da je dobri zakoni preuslov za efikasno javno-privatno partnerstvo.  

Prema njenim riječima razvoj javno-privatnog partnerstva jedan od mogućih finansijskih instrumenata koji bi mogao pospiješiti ili rasteretiti javnu potrošnju i ojačati investicije.  

„Potrebna su ogromna sredstva za neophodne investicije u BiH u oblasti energetike, infrastrukture, vode, socijalnih ustanova, škola, bolnica, ali u budžetima za to nema novca.  BiH nije u stanju da odvoji ogromna sredstva da bi uradila sve neophodne investicione projekte", istakla je Brankovićeva.

Prema njenim riječima, potrebno je edukovati, kako institucije, tako i poslovnu zajednicu, te promovisati ovaj vid ulaganja, tako da i poslovna zajednica i institucije budu svjesni da je to veoma pozitivan i neophodan sistem investiranja.

Komentarišući dijelove nacrta Zakona o JPP, kojeg federalna Vlada još nije usvojila, Izet Mehinagić iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija izjavio je da je nacrt baziran na načelima: dugoročnosti, zaštite javnog interesa, tržišnog natjecanja, efikasnosti, transparentnosti, ugovaranja, vraćanja izgrađenih objekata javnom partneru, osiguranju povrata kapitala, ostvarivanju dobiti i raspodjeli rizika te zaštiti okoline.

Radmila Mihić, pomoćnica ministra finansija RS istakla je važnost javno-privatnog parnerstva zbog poboljšanja javnih usluga građanima ali i činjenica da se sve veći zahtjevi postavljaju pred javni sektor te da u budžetima nedostaju sredstva za finansiranje rastućih javnih potreba. Stoga, kazala je, vlade tragaju za alternativnim finansijskim izvorima . Za razliku od federalnog nacrta zakona, Zakon o JPP u Republici Srpskoj ne poznaje mogućnost samoinicijativne ponude jer se želi naglasiti da je javni sektor taj koji će ustanoviti svoje potrebe.   

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH rekao je da u Brčkom već provede zakon koji tretira ovu oblast te naveo nekoliko pozitivnih iskustava. Trenutno u Brčkom vode se pregovori sa njemačkom firmom o projektu prečišćavanja otpadnih voda.

Radionica je organizirana za članove Nadzornog tima za oblast Javne finansije, te predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RSa, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, Ministarstva vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa, Komisije za JPP BD, Agencije za javne nabavke, Vanjskotrgovinske komora BiH i poslovne zajednice.

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave ovaj projekat je označio prioritetnim za finansiranje iz sredstava Fonda za reformu javne uprave.