www.parlament.ba : Na održanoj 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrani su revizorski izvještaji pojedinih institucija BiH za 2011. koja su imala revizorsko "mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta".

Riječ je o Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Parlamentarne skupštine BiH, izvjestitelj Krunoslav Vrdoljak, te Uprave za neizravno oporezivanje i Ureda za veterinatrstvo, izvjestitelj Mehmed Bradarić.

Podržan je Prijedlog zakona o finansiranju političkih stranaka, predlagač Zastupnički dom PSBiH, a odgođeno je izjašnjavanje, u drugom čitanju, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač Vijeće ministara BiH.  

Prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2011., te Izvještaj o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2011.  

Također, usvojena su dva zaključka koja će biti upućena Domu naroda PSBiH na razmatranje.

Prvim zaključkom Dom naroda zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od 30 dana, izradi i Domu dostavi Plan izrade nedostajućih propisa, instrukcija i jedinstvenih pravila za budžetske korisnike s utvrđenim prioritetima, nosiocima obaveza i dinamikom realizacije, te da od utvrđenih nosilaca obaveza zahtijeva pravovremenu realizaciju Plana, a sve radi unapređenja i preventivnog smanjenja uzroka pojavljivanja ili ponavljanja brojnih revizorskih nalaza u budućim izvještajima revizije.

Drugim zaključkom Dom naroda nalaže Ministarstvu finansija i trezora BiH da detaljno analizira sadržaj revizorskog izvještaja za 2011., te pristupi sveobuhvatnoj realizaciji svih preporuka revizije.  

Primljen je k znanju Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2011., kao i Informacija u vezi s izradom zakonodavnog okvira o uspostavi Ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.