Brčko distrikt Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio nova nomotehnička pravila za izradu zakona, propisa i drugih akata u BiH, a uskoro bi nova pravila trebala dobiti i Federacija BiH, Republika Srpska te nivo BiH, što je jedan od ključnih rezultata projekta "Unapređenje pravila za izradu zakona i opštih akata u BiH" koji je završen u ponedjeljak.

Na završnoj konferenciji održanoj u Sarajevu predstavljeni su rezultati projekta.

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH podsjetila je da je projekat bio odgovor na trenutno stanje i uočene probleme na izradi pravnih propisa na svim upravnim nivoima u BiH jer su često zakoni usvajani bez valjanih analiza, te kvalitativnih i kvantittativnih procjena analiza na ekonomske, društvene i okolišne uticaje, često bez širih konsultacija i javne rasprave.

"Neposredno pred realizaciju projekta pojedini nivoi vlasti uopće nisu imali pravila za izradu zakona, poput Federacije BiH. Brčko distrikt BiH se oslanjao na državna pravila,  a državni nivo i RS imali su pravila jedinstvena za izvršnu i zakonodavnu vlast. Stoga je bilo prioritetno donošenje novih pravila tamo gdje ona nisu ni postojala, ali i njihova harmonizacija i međusobna usklađenost", kazala je Borovac i dodala da će pravila koja su urađena kroz projekat biti istovjetna i za izvršne i za zakonodavne organe.

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA), Veljko Trvun, ključni ekspert na realizaciji projekta podsjetio je da BiH ima najsloženije ustavno uređenje u Svijetu (13 ustava, Statut Distrikta Brčko BiH).

"Izradom ovog projekta ispunjavamo preduslove koji se traže i u pristupnim pregovorima s EU" kazao je Trivun, navodeći da to podrazumjeva da normativni dio bude jedinstveno uređen te podsjećajući na iskustvo Republike Hrvatske na planu unifikacije hrvatskog nacionalnog prava s direktivama i drugim izvorima prava EU.

Po njegovim riječima, hrvatski Sabor je samo u posljednjoj predpristupnoj godini donio više od 200 zakona kako bi ubrzao procedure pristupanja EU.

Projekt "Unapređenje pravila za izradu zakona i opštih akata u BiH" je zajednički za sve nivoe vlasti i urađen je za institucije, prije svega one koje su zadužene za izradu zakona, kao što su ministarstva pravde na svim nivoima vlasti, uredi za zakonodavstvo, kao i tijela u zakonodavnim organima poput Zakonodavdno-pravne i Ustavno-pravne komisije. Također, kroz implementaciju projekta urađen je i Priručnik za izradu pravnih propisa koji će državnim službenicima olakšati rad.  Organizirano je i 11 radionica za državne službenike sa sva četiri nivoa vlasti koji učestvuju u pripremi i izradi zakona, drugih propisa i općih akata.

Implementacija projekta doprinijela je realizaciji ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne. Projekat doprinosi i ukupnom poboljšanju pravnog sistema u BiH na način da će biti olakšano usvajanje acquis-a jer potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju postoji obaveza usklađivanja naših propisa sa evropskim propisima, a jedinstvena metodologija za izradu zakona je značajan preduslov za primjenu evropskog zakonodavstva.

Implementacija projekta "Unaprijeđenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini" trajala je od 9.juna 2010. godine, a projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave i koštao je, sa PDV-om, 786.041 KM.

O ovom projektu bilo je riječi i u emisiji Euroimpuls koja se emitira na BHT 1. Prilog možete pogledati ovdje