Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske sisteme centralnih organa vlada u BiH te na taj način pružili podršku nastavku realizacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, koji  je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave u BiH.

Pored toga što će vladini sekretarijati na nivou Vijeća ministara BiH, RS, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH biti osposobljeni za kvalitetnije planiranje i pripremu višegodišnjih i godišnjih programa rada, projektom „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I” predviđena je i uspostava informaciono-komunikacionog i računarskog sistema  radi bolje komunikacije između vladinih tijela.

Članovi UO dali su saglasnost, između ostalog, i na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2011. godinu, te na početni izvještaj implementatora projekta "Informacijski sistem upravljanja budžetom". Projekat, se također, finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave.