Javnost u BiH, ali i šire od danas će sve infomacije o osnivanju, nadležnostima i radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije moći naći na web-stranici www.apik.ba.

Web-stranica Agencije predstavlja prvi korak ka transparentnom radu ove institucije, koja će biti u službi građana BiH.

Građani BiH na web-stranici moći će pronaći sve podatke o osnivanju, nadležnostima i djelokrugu rada Agencije, ključnim pojmovima i vijestima iz zemlje vezanim za korupciju, zakone, Strategiju za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) i Akcioni plan za provedbu Strategije, međunarodne dokumente i konvencije koje tretiraju oblast korupcije, kao i buduće projekte na kojima bude radila Agencija.  

Osim toga, građani će imati mogućnost da elektronskim putem, odnosno putem obrasca koji je dostupan na web-stranici Agencije, prijave korupciju.  Također, korupciju će moći prijaviti i putem pošte, ali i lično.  

Na web-stranici Agencije građani će moći pronaći i odgovore na pitanje "Kako protiv korupcije",bit će u prilici da iznose svoje prijedloge i sugestije za unaprjeđenje borbe protiv ove vrste kriminala u BiH, te će imati uvid u infograf i mapu koji pokazuju zastupljenost korupcije u zemljama svijeta. Pristigle sugestije i prijedlozi bit će razmotreni i uzeti u obzir pri budućem radu Agencije.  

 

"Poduzimamo maksimalne napore na izgradnji Agencije, koja treba postati vodeće tijelo u BiH u prevenciji i koordinaciju borbe protiv korupcije.  U ovom momentu čekamo saglasnost na Prijedlog pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, ali i usvajanje planiranog budžeta za 2012. godinu. Nakon toga, bit ćemo u mogućnosti da odgovorimo očekivanjima građana, te da počnemo sa ispunjavanjem zadataka koji su pred nas postavljeni", ocijenio je direktor Agencije Sead Lisak.  

S obzirom na činjenicu da Agencija u ovom trenutku osim direktora, dva zamjenika i nekoliko osoba zaposlenih po ugovoru o djelu nije kadrovski popunjena, telefonski broj na koji će građani moći prijaviti korupciju bit će u opticaju tek nakon što bude zaposleno osoblje koje će raditi na obradi prijava.  

Bitno je napomenuti i da je web-stranica izrađena uz finansijsku pomoć EUPM-a, odnosno da Agencija nije imala troškova na ovom projektu.(apik.ba)