Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji će biti održan 01. 12. 2011. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, Bulevar mira I, Banja Luka

Dnevni red radno-kulsultativnog sastanka:

1. Dogovor o:

a) Listi prioritetnih projekata za finansiraiie iz Fonda za reformu.javne uprave;

b) Načinu podnošenja Godišnjeg izvještaja o napretku (implementacija Revidiranog Akcionog plana I Strategije reforme javne uprave) za 2011. godinu;

c) Načinu usvajanja Smjernica za monitoring i izvještavanje o implementaciji Revidiranog Akcionog plana I Strategije reforme javne uprave u BiH;

d) Potrebi iniciranja održavanja sastanka Koordirracionog odbora za ekonomski razvoj i europske integracije radi osiguravanja političke podrške procesu reforme javne uprave;

e) Pitanjima koja će biti razmatrana na 23. sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu  javne uprave;

f) Prijedlogu dinamike oddržavanja sjednica Upravnog odborn Fonda za reformu javne uprave i prijedlogu dinamike održavanja sastanaka koordinatora za reformu javne uprave, u 2012. godini;

2. Razno