Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 18.03.2011. godine

2.    Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcionog Plana 1 u oblasti Upravni postupci i upravne usluge za 2011. godinu i 2012. godinu i predlaganje  novih projektnih ideja.

3.    Razno.

biće održan 18.11.2011. godine sa početkom u 12:00 sati u u Brčkom, zgrada Vlade Brčko Distrikta BiH, Bulevar mira 1.