Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije održan je u četvrtak, 01. septembra 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. 

Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Javne finansije, članovi Implementacionog tima predloženi na prethodnom sastanku Nadzornog tima (osim predstavnika sa nivoa FBiH), te predstavnici konzorcija kompanija SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o.

Pomenuti Implementacioni tim formiran je za potrebe implementacije projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom (BMIS)", finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, koji provodi navedeni konzorcij kompanija.

Dnevni red sastanka sastojao se od sljedećih tačaka:

1. Aktivnosti na implementaciji projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom" – prezentacija predstavnika Konzorcija SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o;

2. Utvrđivanje vremenske dinamike implementacije projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom";

3. Definiranje rasporeda posjeta predstavnika Konzorcija SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija RS, Federalnom ministarstvu finansija i Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH;

4. Formiranje Implementacionog tima za projekat "Informacioni sistem upravljanja budžetom“;

5. Razno.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predstavnik konzorcija implementatora održao je prezentaciju  o izvođaču projekta odnosno konzorciju koji predstavlja, poslovnim razlozima i ciljevima projekta, aktivnostima na implementaciji projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom", planiranoj vremenskoj dinamici projekta i organizacionoj strukturi i formiranju Implementacionog tima projekta. Članovi Nadzornog tima upoznati su sa planom rada, očekivanim ciljevima i rezultatima.

Diskutovan je i budući kontakt i saradnja predstavnika implementatora i njihovih eksperata i glavnih partnera – korisnika. U tom smislu, dogovoreno je da će implementator posredstvom Nadzornog i Implementacionog tima kontaktirati i posjetiti Ministarstvo finansija BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo finansija Federacije BiH i Direkciju za finansije Brčko distrikta BiH u svrhu prikupljanja podataka i korodinacije na implementaciji aktivnosti projekta.

Zvanično je formiran Implementacioni tim koji će operativno-tehnički podržati i omogućiti implementaciju ovog projekta u svojstvu predstavnika korisnika. Imenovani su članovi Implementacionog tima sa državnog, nivoa Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Članovi sa nivoa FBiH biti će imenovani naknadno.