E-kapija: Od "Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH", čija je izrada financirana iz Fonda za reformu javne uprave, građani bi mogli imati velike koristi. Naime, osnovu programa čini preporuka za donošenje novih zakona o općem upravnom postupku ili izmjene i dopune postojećih.

No, kako bi se otpočelo sa njegovom provedbom vlade entiteta, Vijeće ministara i Vlada Brčko Distrikta trebale bi da ga usvoje do kraja 2011. godine, ističu iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Primjena Programa prema riječima Semihe Borovac, državne kordinatorice za reformu javne uprave, imat će posredan i neposredan uticaj na građane s obzirom da će donošenjem novih Zakona o upravnom postupku ili izmjenama i dopunama postojećih doći do bitnih promjena za građane u ostvarivanju njihovih prava.

"Neposredan utjecaj na građane prvenstveno se ogleda u tome što će im biti omogućeno da svoju komunikaciju sa organima uprave ostvaruju elektronskim putem, što će u velikoj mjeri značiti uštedu vremena i novca", kaže Borovac.

To će također značiti da će prikupljanje dokumentacije o kojoj se vodi službena evidencija biti na teret organa koji rješava o pravima i obavezama građana.

"Dužina trajanja postupaka će se znatno skratiti s obzirom da će prvostepeni organ biti u obvezi da zamjeni doneseno rješenje kad utvrdi da je žalba opravdana, a drugostepeni organ će imati obavezu da meritorno odluči u slučajevima kada nije potrebno postupak upotpunjavati", objašnjava ona.

Šutnja administracije će se, kaže, svesti na najmanju moguću mjeru primjenom načela ažurnosti koje do sada nije postojalo u važećim ZUP-ovima.

Kada se govori o posrednom utjecaju na građane Borovac navodi da će se on ogledati u jačanju upravne inspekcije sa preporukom za donošenje Zakona o upravnoj inspekciji na nivou BiH, Federacije BiH i Brčko Distrikta po uzoru na isti zakon koji postoji u Republici Srpskoj. Time bi se u potpunosti ojačao položaj upravnih inspektora, a radit će se i na kontinuiranoj edukaciji voditelja i upravnih inspektora koja će dovesti do kvalitetnije i efikasnije provedbe upravnih procedura.

Podsjetimo i na to da je ovaj program u skladu sa modernim europskim standardima upravnog odlučivanja koji sadrži zakonodavne, organizacijske, IT mjere i mjere za jačanje ljudskih kapaciteta.