Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Implementacija mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 u 2011.godini;

3. Implementacija Memoranduma o međusobnoj saradnji sekretarijata Vijeća ministara, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH;

4. Razno;

bit će održan u srijedu, 11.05. 2011. godine sa početkom u 11:00 sati u Sarajevu u prostorijama Ureda Generalnog sekretara Vijeća ministara BiH.