U mnogim zemljama budžetski planovi djeluju protiv efikasne eUprave jer troškovi za informaciono-komunikacione tehnologije nisu priznati kao ulaganje, jedna je od poruka petodnevnog seminara o temi „eUprava: Upravljanje promjenama, projekt menadžment i reinženjering poslovnih procesa” održane za državne službenike od 10. do 14. maja u Sarajevu.

Takođe, troškovi razvoja, provedbe i održavanje sistema IKT-a često su dominantni u procjeni finansijskog efekta e-Uprave jer ih je, jednostavno, lakše izmjeriti, za razliku od teže mjerljivih koristi eUprave, poput kvaliteta usluge. Stoga se e-usluga može učiniti nerentabilnom imajući u vidu samo troškove njenog uvođenja. Da je u praksi suprotno i preporučljivo pokazuju primjeri iz Španije koja je razvila niz informativnih portala o uslugama javne uprave, među kojima mnogi omogućavaju i ostvarivanje on-line administrativne usluge, kao što je, primjerice, promjena adrese prebivališta.

Španski stručnjaci koji su obučavali državne službenike u BiH istakli su da su kroz niz vladinih programa i strategija za razvoj informacionog društva i eUprave u Španiji potrošeni milioni eura, te da su pravi efekti vidljivi odnedavno, deceniju i više od prvih početaka. Ovo ilustruje činjenicu da informatizacija uprave i omogućavanje e-usluga nisu ni brz ni jeftin proces čak ni u mnogo razvijenijim državama nego što je BiH, i da je za njegov uspjeh najvažnija opredijeljenost.

Informatizacija poslovnih procesa u upravi mora imati snažnu političku podršku, a političarima se savjetuje da predizborne kampanje i javne istupe temelje upravo na značaju razvoja informacionog društva. Takođe, preporučuju španski stručnjaci, uvođenje IKT u upravu treba činiti malim, postepenim koracima, a ne megalomanskim i realno neprovodivim zahvatima, ma od kakave važnosti bili.

Kao i u ostalim projektnim ciklusima, u slučaju IT-a sve počinje analizom zahtjeva, no ključna faza u IT projektima je dizajn i testiranje rješenja. Hoće li neki informacioni sistem u praktičnoj upotrebi u upravi zaživjeti i, što je još bitnije, donijeti koristi umnogome zavisi od toga ukojoj je mjeri prilagođen stvarnim potrebama uprave i kako u praksi funkcioniše.

Poseban dio obuke činili su upravljanje promjenama i promocija eUprave. S prvim u vezi istaknuta je česta zabluda da se pod upravljanjem promjenama podrazumijevaju situacije ili procesi, a suštinski je riječ o upravljanju ljudima koji promjene treba da iznesu ili koji u njima učestvuju. Kada je riječ o promociji eUprave, jedna od preporuka je testiranje i vrednovanje rješenja u ciljnoj grupi korisnika još u postupku njegove izrade.

Obuku je organizovala Agencija za državnu službu BiH, a predavači su članovi razvojnog tima jedne od najvećih konsalting kompanija za oblast IT u Evropi – Atos Origin.