Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) 25. februara 2010.g. organizira panel diskusiju na temu Analiza procesa reforme javne uprave u BiH.  

Očigledna je potreba da se održi, ali i pojača, proces praćenja napretka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini što i jeste bio zadatak novog ACIPS-ovog istraživanja koje će ovom prilikom biti predstavljeno. Predmet posmatranja je proces reforme javne uprave, sa fokusom na ispitivanju ključnih faktora uspjeha: političke volje, potrebnih znanja i vještina ključnih kadrova odgovornih za reformske procese i raspoloživih finansijskih sredstava. Istraživanje je pokušalo dati odgovore na sljedeća pitanja:

–    Da li je kvantitativni napredak u reformi javne uprave praćen srazmjernim kvalitativnim napretkom?

–    Da li postoji stvarna politička volja za sprovođenje reforme javne uprave Bosni i Hercegovini?

–    Da li ključni nosioci reforme javne uprave raspolažu sa potrebnim znanjem i vještinama?

–    Da li postoji realan finansijski okvir za reformu javne uprave?

Jedan od panelista bit će Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH.