Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Informacija o projektu "Uspostava mreže info polica"

3. Informacija i diskusija o projektu "Strateško komuniciranje"

4. Informacija i diskusija o projektu "Obuka službenika za odnose s javnošću"

5. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

6. Razno

biće održan u petak, 05. februara 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ulica Vrazova 9, Sarajevo.