Direkcija za evropske integracije obavijestila je  o mogućnosti prijavljivanja za učešće na seminaru LEGISLATION. Seminar organizira Matra Training for European Cooperation- MTEC iz Holandije. Seminar će se održati u periodu od 23. novembra do 4. decembra 2009. u Hagu, Holandija.

Ciljna grupa za ovaj seminar su državni službenici (oni koji su direktno uključeni u procese transpozicije zakonodavstva i u izrade nacrta zakonskih akata, kao i više rangirani službenici koji su odgovorni za donošenje odluka). Neophodno je posjedovanje relevantnog radnog iskustva u oblasti zakonodavstva.

Osnovni cilj kursa je da se učesnici obuče u smislu ovladavanja različitim principima vođenja zakonodavnog procesa primjenjivog u zemljama iz kojih polaznici kursa dolaze. Takođe, cilj je da učesnici kursa ovladaju potrebnim znanjima i vještinama koje će im omogućiti da dalje razvijaju zakonodavne aktivnosti u svojim zemljama u skladu sa Acquis Communautaire.

Prijave se dostavljaju Ambasadi Kraljevine Holandije u Sarajevu, a više detalja o seminaru i prijavi možete naći na web stranici Direkcije za evropske integracije BiH.