Oslobođenje: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić saopćio je nakon jučerašnje sjednice državne Vlade da su ispunjeni gotovo svi uslovi iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima. On je istako kako je još ostalo da se na narednoj sjednici, koja će se održati prije kraja septembra, donese strategija za borbu protiv pranja novca, a da će se do tada vjerovatno riješiti pitanje lokacije servera za razmjenu podataka iz policijskih evidencija.

Biometrijski pasoši

Usvojena je informacija Ministarstva civilnih poslova o aktivnostima provedenim kod nadležnih organa i početku izdavanja biometrijskih putnih isprava kao jednog od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima za bh. građane. Ministarstvo je zaduženo da, u skladu sa zakonom o putnim ispravama BiH, donese odluku o početku izdavanja biometrijskih pasoša. U informaciji se naglašava da su institucije svih nivoa vlasti u BiH spremne za početak izdavanja biometrijskih pasoša korištenjem poboljšanog sistema dokumenta u koji su uključeni svi organi iz tzv. lanca identiteta u BiH.

Špirić će organizirati ministarsku konferenciju kako bi zamjenik ministra sigurnosti BiH i entitetski ministri unutrašnjih poslova postigli dogovor u vezi s lokacijom servera za razmjenu podataka iz policijskih evidencija.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na jučerašnjoj sjednici niz akata iz obaveza naše zemlje definirane u Mapi puta među kojima i prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Ovim zakonom osniva se Agencija čiji je cilj prevencija utjecaja korupcije na razvoj demokratije i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i utjecaja na podrivanje ekonomskog i privrednog razvoja BiH, te svih ostalih oblika utjecaja na društvene vrijednosti, kao i za koordinaciju borbe protiv korupcije. Agencija će biti nezavisna  i samostalna upravna organizacija, koja za svoj rad odgovara Parlamentu BiH.

Usvojena je i Strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno provođenje za period od 2009. do 2014. Opći ciljevi Strategije su smanjenje nivoa korupcije, izrada strateškog okvira i zajedničkih standarda koji će se koristiti u BiH, te jačanje povjerenja u institucije vlasti na svim nivoima. Akcioni plan za provođenje strategije sadrži više od 80 mjera koje bi nadležne institucije BiH trebale provesti do 2014.

Donesen je i Migracioni profil BiH. Njime će Vijeću ministara BiH biti osiguran uvid u ključne trendove u oblasti migracija, a Ministarstvu sigurnosti mogućnost izrade kvalitetnih politika i usvajanja kvalitetnih propisa. Istovremeno, ovim dokumentom nadležnim međunarodnim organizacijama bit će omogućen potpuni uvid u migracione trendove u BiH. Usvojena je stratega BiH za borbu protiv kriminala 2009.-2012. Donesen je i Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Strateške oblasti za period 2009.-2013. bit će prevencija, edukacija, statistika i istraživanje, liječenje, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete, smanjenje ponude i uspostavljanje efikasnog sistema za borbu  protiv zloupotrebe opojnih droga. Usvojena je i Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.