Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima održane 14.04.2009. godine

2.    Razmatranje  nacrta projektnog prijedloga " Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ – predlagač Ured koordinatora za RJU

3.    Razmatranje individualnog projektnog prijedloga „Obuka državnih službenika o problemu nasilja u porodici“- predlagač Gender centar FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i ADS FBiH

4.    Imenovanje člana Komisije za javnu nabavku  konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“.

5.    Razno.

biće održan u utorak 02.06.2009. godine, s početkom u 12:00 sati, u  zgradi Vlade Brčko distrikta BiH , Bulevar mira br. 1, Brčko.