URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE

O NABAVCI

 

 

 

USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Aleksandar Karišik, Svjetlana Bošnjak

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-776;033/565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba;Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama za izradu programa za implementaciju projekta "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog udlučivanja u Bosni i Hercegovini",odluka o nabavci br. 01-07-160/09

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Izrada programa poboljšanja kvaliteta upravnog udlučivanja u Bosni i Hercegovini kao u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost projekta je 388.000.00 KM bez uračunatog PDV-a.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Bosna i Hercegovina

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

10 mjeseci od potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16 ZJN)

Ne traži se u I fazi pretkvalifikacije, s tim da će prihvatljivi ponuđači biti u obavezi dostaviti u II fazi odgovarajuću garanciju za ozbiljnost ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kao pod III.1.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a)Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti do 5.06.2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1. ili će biti dostavljena zainteresiranim kandidatima na njihov zahtjev. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanoj formi (putem pošte ili faksa).

Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

15.06.2009. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom isti može biti eliminisan zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresovani kandidati mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije za fazu predkvalifikacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtijeva navedenog pod IV.6. tj. do 05.06.2009. god. na način kako je to utvrđeno Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu predkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja.