Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave (UO FRJU) na sjednici održanoj danas u Brčko distriktu BiH usaglasili su se o potrebi izmjena Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje FRJU, dokumenta kojeg su ranije potpisale vlade sva četiri nivoa vlasti u BiH (Vlada Fedracije BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, Vlada Republike Srpske i Vijeće ministara BiH), te donatori Fonda za reformu javne uprave. Izmjene Memoranduma će biti upućene vladama u BiH na razmatranje.

UO FRJU jednoglasno je odobrio tendersku dokumentaciju za projekt „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima. Cilj projekta je poboljšanje djelotvornosti rada organa državne službe kroz razvoj i implementaciju efektivnog sistema upravljanja učinkom i rezultatima rada koji će uvesti u primjenu u institucijama i organima uprave na različitim nivoima vlasti u BiH.

Jednoglasno je podržan i projektni zadatak „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti. Cilj projekta je uspostavljanje najbolje prakse i koherentnih principa i standarda za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini, što će doprinijeti daljem poboljšanju procesa razvoja politika, metodološkoj skladnosti procesa izrade zakona, drugih propisa i općih akata, kao i unapređenju pravnog sistema uopće.

Odobrene su i izmjene u projektnom zadatku „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti. Realizacijom ovog projekta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH biće osposobljene da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Članovi UO nisu danas razmatrali izmjene u projektnom zadatku i tenderskoj dokumentaciji za projekt "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima.