URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE

O NABAVCI  USLUGE

 

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Maja Rudan, Azra Busuladžić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-786, 033/ 565-780

Fax: 033/565-761

E-mail: maja.rudan@parco.gov.ba, azra.busuladzic@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama za izradu i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka Odluka o nabavci br. 01-07-77/09

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka kao u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost projekta je 880.123,15 KM

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Bosna i Hercegovina, odnosno Sarajevo, Banja Luka, Brčko i Mostar

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

12 mjeseci od potpisivanja ugovora,kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16 ZJN)

Ne traži se u I fazi pretkvalifikacije, s tim da će ponuđači biti u obavezi dostaviti u II fazi odgovarajuću garanciju za ozbiljnost ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kao pod III.1.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)

Ne traži se u I-fazi predkvalifikacije s tim da će prihvatljivi ponuđači biti u obavezi u II fazi postupiti kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)

Kako je navedeno pod III.3.

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Samo najniža cijena

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti do 8.05.2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1. ili će biti dostavljena zainteresiranim kandidatima na njihov zahtjev dostavljen u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

18.05.2009. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva

NAPOMENA: Prihvatljivi ponuđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako to bude navedeno u tenderskoj dokumentaciji za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom isti može eliminiran zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu u pisanoj formi (putem pošte ili faksa) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva navedenog u IV.6. tj. do 8.05.2009. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osoba Azra Busuladžić ili Maja Rudan.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu pretkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja.