Vlada Republike Srpske utvrdila je jučer po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Republičkoj upravi, kojim se postiže usklađenost ovog zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku u pogledu propisivanja mogućnosti za žalbu protiv prvostepenih upravnih akata ministarstva i samostalne upravne organizacije, javila je novinska agencija Srna.

U obrazloženju zakona navodi se da se njegovo donošenje po hitnom postupku predlaže da bi se uskladile odredbe Zakona kojim se uređuje pitanje žalbi protiv prvostepenih upravnih akata sa Zakonom o opštem upravnom postupku, čime se obezbjeđuje efikasniji i racionalniji rad u drugostepenom upravnom postupku i izbjegavaju nejasnoće u vođenju postupka.

Članom 1 predlaže se brisanje stava 3 i 4 Zakona kojim je uređeno da se po žalbi protiv prvostepenog rješenja ministarstva i samostalne upravne organizacije može izjaviti žalba, a po izjavljenoj žalbi odlučuje Vlada, ako zakonom nije drugačije određeno.

Predloženo rješenje obezbjeđuje neposrednu primjenu Zakona o opštem upravnom postupku, član 212 kojim je propisano da se protiv prvostepenog rješenja republičkog organa uprave ili republičke organizaije može izjaviti žalba samo kad je to zakonom predviđeno, kao i u slučaju kada je riječ o upravnoj stvari i kojoj je isključen upravni spor.

U obrazloženju se dodaje da je Programom rada Vlade za 2009. godinu predviđeno razmatranje i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, u kome će se, između ostalog, razmatrati i uređivati i pitanja drugostepenog upravnog postupka.