U Parizu je 27. i 28. novembra 2008. u zajedničkoj organizaciji Europske komisije, DG Enlargement i OECD SIGMA održan seminar posvećen sagledavanju napretka i reforme javne uprave, povezivanja reforme sa anti-korupcijskim aktivnostima i uspostavi i razvoju sistema internih finansijskih kontrola u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

Zamjenik generalnog direktora DG Enlargement, gdin Jan Truszczynski ukazao je na značaj procesa reforme javne uprave u kontekstu pristupanja članstvu EU ali i posebno nakon stupanja u članstvo kao pretpostavku uspješnog ostvarivanja interesa država članica i funkcioniranja EU u cjelini.

Rukovodioc Odjela za institucionalnu izgradnju DG Enlargment, gdin Morten Jung-Olsen prenio je spremnost i opredjeljenost Europske komisije da putem raspoloživih instrumenata pomoći pomogne procese reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Pri tome je naglasio da ove države i u naredne dvije godine mogu računati na korištenje usluga SIGMA-e budući da je Europska komisija potpisala finansijski sporazam kojim su odobrena sredstva za ovu namjenu. Naglašeno je i da će u odnosu na dosadašnji način angažmana eksperata SIGMA-e koji je pretežno ovisio o inicijativi država korisnica programa, u narednom periodu i Europska komisija imati aktivniju ulogu u definiranju potreba i angažiranja usluga SIGMA-e shodno prioritetima i mjerama Europskog partnerstva i drugih relevantnih dokumenata. Države korisnice programa pozvane su da preuzmu aktivniju ulogu u pripremi i predlaganju angažiranja usluga SIGMA-e u procesu reforme horizontalnih upravnih sistema. Dodatno je konstatovano da su i dosadašnja iskustva pokazala cjelishodnost i opravdanost komplementarnog djelovanja SIGMA-e uz druge instrumente pomoći kao što su Twinning, projektna tehnička pomoć, TAIEX i slično te da će ovakva praksa biti omogućena i ubuduće.

Direktor programa SIGMA/OECD, gdin Bob Bonwit predstavio je aktivnosti provedene u državama članicama proteklih godina te pozvao Europsku komisiju za sistematičnijim pristupom u definiranju prioriteta i zahtjeva prema državama uključenim u proces EU integracija, konstatujući kako velika brzina i nedostatak sveobuhvatnijeg sagledavanja stvarnih potreba nerijetko u ovim zemljama stvaraju dodatne problema u uspostavi efikasnih upravnih struktura. Stanoviše SIGMA-e je da kvalitet reformskih procesa treba imati prednost nad brzinom i formalnom provedbom te da jedino kvalitet može garantirati i samoodrživost provedenih reformskih mjera kao pretpostavke za uspješno funkcionanje uprave nakon stupanja u članstvo EU.

Tokom seminara posebno je naglašena potreba da reforma javne uprave nužno treba uključiti i aktivnosti na borbi protiv korupcije i uspostavu i razvoj sistema internih finansijskih kontrola u svakoj upravnoj instituciji pojedinačno. Negativno je ocijenjen trend razvoja anti-korupcijskih strateških dokumenata izvan  i neovisno o procesu i opsegu reforme javne uprave prisutan u većem broju zemalja korisnica SIGMA programa i istaknuta potreba da se anti-korupcijske mjere trebaju povezati sa osnovnim propisima kojima se uređuje upravni postupak i postupak javnih nabavki.  U više navrata je ukazano da je reforma javne uprave proces koji treba nastaviti i nakon stupanja u članstvo EU jer iskustva nekih od država članica iz posljednjih krugova proširenja pokazuju da stupanjem u članstvo i prestankom uslovljavanja i aktivnog nadgledanja od strane Europske komisije, proces reformi gubi na dinamici i intenzitetu. Imajući u vidu ova iskustva gotovo je izvjesno da će i zahtjevi Europske komisije i država članica EU prema novim kandidatima i potencijalnim kandidatima biti značajno viši u odnosu na poslednje krugove proširenja.

Seminaru su pored predstavnika država korisnica programa SIGMA prisustvovali i predstavnici delegacija Europske komisije u tim zemljama. Iz Bosne i Hercegovine na seminar su pozvani i sudjelovali su predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za javne nabavke i Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.