Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 7. i 8. oktobra oktobra ove godine razmatrao je Godišnji izvještaj o napretku provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2007. godinu te zatražio od institucija i organa uprave na nivoima obuhvaćenim Strategijom viši stepen saradnje i odgovornosti u provođenju reformskih mjera, razmjeni i dostavljanju informacija.  

Sa 28 glasova za i šest suzdržanih poslanici su podržali zaključak Ustavno-pravne komisije kojim se inicira održavanje sjednice Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije sa ciljem prevazilaženja identifikovanih problema, osiguranja daljeg koordiniranog pristupa i nastavka političke podrške provođenju reformskih mjera.

Poslanici su saglasni da je neophodno ojačati poziciju i ulogu koordinatora za reformu javne uprave, posebno koordinatora Vlade FBiH i Vlade RS i unaprijediti koordinaciju ostalih struktura za implementaciju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana 1, te razvijati mehanizme koordinacije i konsultacija organa uprave svih nivoa radi usaglašenog djelovanja prema donatorima i efikasnijeg korištenja donatorske pomoći.

Govoreći o Godišnjem izvještaju o realizaciji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave Nevenka Savić, državni Koordinator za reformu javne uprave je naglasila da je to bio prvi zvaničan pregled napretka u šest reformskih oblasti (ljudski potencijali, javne finansije, izrada zakonskih propisa, upravni postupak, informacione tehnologije i institucionalna komunikacija), dokumentovan dokazima o ispunjenju mjera.

„Cilj reformisane uprave je da građanima pruži kvalitetnije usluge uz manje troškova, da posluje na osnovu transparetnih i otvorenih procedura, te ispuni sve uslove postavljene evropskim integracijama kako bi bio omogućen kontinuirani i održivi društveno – ekonomski razvoj“, kazala je Savić.

Ured koordinatora je prva domaća institucija kojoj je povjereno operativno upravljanje Fondom, tačnije donatorskim novcem, a radi se o 4,5 miliona eura namjenjenih za implementaciju projekata iz okvira Akcionog plana 1.

„UO Fonda do sada je odobrio finansiranje šest projekata za realizaciju mjera AP1 koje je pripremio Ured koordinatora, a čija je ukupna procijenjena vrijednost dva miliona i 786.000 KM“, kazala je Savić te napomenula da je Ured već dostavio i drugi kvartalni izvještaj u ovoj godini koji je Vijeće ministara usvojilo, a u procesu je prikupljanje podataka i za izvještajni period 1.07 – 30.09. 2008.  

Reforma javne uprave u BiH temelji se na ključnim dokumentima: Strategija reforme javne uprave u BiH i Akcioni plan 1 uz Strategiju reforme javne uprave u BiH. Strategija reforme javne uprave je sveobuhvatan i univerzalan dokument, fokusiran na unaprijeđenje opštih upravnih kapaciteta, tačnije načina na koji je državna uprava organizovana, kako kreira politike, sačinjava i izvršava budžet, zapošljava i obučava kadrove. Akcioni plan 1 predstavlja operacionalizaciju Strategije, i donosi konkretne aktivnosti i mjere za implementaciju. Reforma javne uprave podrazumijeva reformu državne službe u centralnim upravama na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, sa indirektnim uticajem na niže upravne nivoe, a nikako reformu cijelog javnog sektora.

Ovakva reforma preduslov je za integraciju BiH u Europsku uniju, koja upravne kapacitete sposobne za provođenje pravne stečevine Unije (acquis communautaire) smatra jednim od najvažnijih kriterija za članstvo.