Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 20. 05. 2008. godine

2. diskusija o projektnom prijedlogu i projektnom zadatku One Stop Shop (pilot projekt Brčko distrikt BiH) te eventualno usvajanje istog

3. planiranje daljnjih aktivnosti

biće održan u 03.07.2008. godine s početkom u 12 sati u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko.

Materijale za sastanak članovi i zamjenici članova nadzornog tima mogu naći u kategoriji namijenjenoj registrovanim korisnicima – Materijali nadzornih timova